>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Dla kandydatów

Oferta edukacyjna
2020/2021

TECHNIKUM
1. Technik górnictwa odkrywkowego
2. Technik elektryk
3. Technik teleinformatyk
4. Technik mechanik
5. Technik mechatronik
6. Technik spedytor
7. Technik logistyk
8. Technik spawalnictwa (nowy kierunek)


Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Kierowca-mechanik
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła II Stopnia
Technik pojazdów samochodowych


(Dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:
 elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych)

Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Rada Rodziców - Cele i zadania
Rada rodziców

1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły.

2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.

3. Celem   funkcjonowania  rady  rodziców  jest  prowadzenie  działań  na  rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

4. Do zadań rady rodziców należy:
- pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i  zadań szkoły;
- uchwalanie  w  porozumieniu  z  radą  pedagogiczną  programu wychowawczo–profilaktycznego szkoły;
- udział w powoływaniu dyrektora zespołu szkół;
- wyrażanie  pisemnej  opinii  o  pracy  nauczyciela  przed  sporządzeniem przez dyrektora zespołu szkół oceny dorobku zawodowego;
- na wniosek dyrektora zespołu szkół - opiniowanie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza;
- opiniowanie  projektu  planu  finansowego składanego przez dyrektora zespołu szkół;
- gromadzenie funduszów z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł celu wspierania działalności statutowej szkoły;
- występowanie do dyrektora zespołu szkółi innych organów szkoły oraz organu prowadzącego  szkołę  oraz  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny nad szkołą  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;
- współpraca z dyrektorem zespołu  szkół,  radą  pedagogiczną,  samorządem uczniowskim,organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole oraz radami rodziców innych szkół.

5.Terenem  działania  rady  rodziców  jest  budynek  szkoły. Rada  rodziców  może podejmować  działania  również  w  innych  miejscach,  w  których  przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

6.Szczegółowe zasady działalności rady rodziców określa regulamin rady rodziców. Terenem  działania  rady  rodziców  jest  budynek  szkoły. Rada  rodziców  może podejmować  działania  również  w  innych  miejscach,  w  których  przebywają uczniowie w trakcie   realizacji   przez   szkołę   zadań   dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Data utworzenia: 04/12/2018 ¤ 11:21
Ostatnie zmiany: 04/12/2018 ¤ 11:26
Kategoria : Rada Rodziców


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Archiwum 2018

Zamknij  Archiwum 2019

Zamknij  Wydarzenia 2020

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

>Pokaz z galerii zdjęć<

Licealiada w tenisie stołowym

E-usługi
Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^