>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Dla kandydatów

Oferta edukacyjna
2020/2021

TECHNIKUM
1. Technik górnictwa odkrywkowego
2. Technik elektryk
3. Technik teleinformatyk
4. Technik mechanik
5. Technik mechatronik
6. Technik spedytor
7. Technik logistyk
8. Technik spawalnictwa (nowy kierunek)


Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Kierowca-mechanik
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła II Stopnia
Technik pojazdów samochodowych


(Dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:
 elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych)

Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Samorząd uczniowski - Cele i zadania
Samorząd uczniowski

1. W szkole działa samorząd uczniowski, którego tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie radzie pedagogicznej oraz  dyrektorowi  szkoły  we  wszystkich  sprawach  szkoły, a w szcze gólności w sprawach dotyczących podstawowych praw uczniów.

4. Samorząd uczniowski ma prawo do:
   - zapoznania się ze szkolnym Programem Profilaktyczno-Wychowawczym;
   - organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiającego  zachowanie  właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
   - jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
   - redagowania i wydawania gazety szkolnej oraz emitowania audycji przez radiowęzeł;
   - organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnym i szkoły w porozumieniu z dyrektorem zespołu szkół;
   - wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekun a samorządu uczniowskiego;
   - opiniowania wniosku rady pedagogicznej o skreślenie ucznia z listy uczniów;
   - przedstawienia  radzie  pedagogicznej propozycji składu  osobowego  pocztu sztandarowego szkoły;
   - zgłaszania  propozycji  zmiany  dotyczących  organizacji i funkcjonowania szkoły,
   - utworzenia w szkole rady wolontariatu, podejmowania działań na zasadzie wolontariatu i akcji charytatywnych.

5. Szczegółowe  zasady  działalności  samorządu  uczniowskiego  określa regulamin samorządu uczniowskiego.

Data utworzenia: 04/12/2018 ¤ 11:38
Ostatnie zmiany: 04/12/2018 ¤ 11:38
Kategoria : Samorząd uczniowski


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Archiwum 2018

Zamknij  Archiwum 2019

Zamknij  Wydarzenia 2020

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

>Pokaz z galerii zdjęć<

WOT i TVP3 w naszej szkole

E-usługi
Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^