>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Dla kandydatów

Oferta edukacyjna
2020/2021

TECHNIKUM
1. Technik górnictwa odkrywkowego
2. Technik elektryk
3. Technik teleinformatyk
4. Technik mechanik
5. Technik mechatronik
6. Technik spedytor
7. Technik logistyk
8. Technik spawalnictwa (nowy kierunek)


Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Kierowca-mechanik
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła II Stopnia
Technik pojazdów samochodowych


(Dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:
 elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych)

Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Regulamin - - Regulamin klas mundurowych
 I. Postanowienia ogólne.

1. Regulmin mundurowy określa wygląd zewnętrzny uczniów klas innowacyjnych o profilach proobronnym, wojskowym i przygotowania do pracy w służbach mundurowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

2. Mundur jest zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do klas innowacyjnych o profilach proobronnym, wojskowym i przygotowania do pracy w służbach mundurowych.

3. Uczeń zobowiązany jest dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym:
a/ staranne uczesanie (dziewczęta - włosy upięte, chłopcy włosy - krótkie),
b/ brak dodatkowych elementów biżuterii (kolczyki, pierścionki, widoczne łańcuszki i bransoletki)
c/ brak ekscentrycznego upiększania ciała (widoczny makijaż, paznokcie i włosy w nienaturalnej kolorystyce, tatuaże skóry)

4. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w każdych okolicznościach w stanie zapewniającym możliwie wysoki poziom wyglądu zewnętrznego oraz mieć świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie.

5. Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu, który reguluje dyscyplinę ubiorczą w klasie.

6. Przy noszeniu umundurowania obowiązują następujące zasady:
a/ umundurowanie zakupują rodzice ucznia na własny koszt;
b/ uczniowie mają prawo noszenia munduru w czasie:
- zajęć szkoleniowych,
- uroczystości, na które zostaje zaproszona klasa,
- uroczystości szkolnych,
c/ wolno użytkować tylko te przedmioty mundurowe, które zostały zatwierdzone przez Dyrekcję ZSZ nr 5;
d/ każdy mundur powinien być możliwie najlepiej dopasowany do sylwetki i tak też noszony;
e/ mundur nie może nosić śladów zadawnionych zabrudzeń, ma być prany, suszony, prasowany i przechowywany w sposób gwarantujący zachowywanie jego walorów estetycznych.

7. Uczniowie klas mundurowych są zobowiązani do reprezentowania szkoły i klasy podczas uroczystości szkolnych i państwowych.
a/ Dzień Niepodległości - 11 listopada
b/ Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - 13 kwietnia
c/ Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
d/ Dzień Patrona ZSZ Nr 5
e/ inne na podstawie decyzji Dyrektora szkoły
O formie uczestnictwa decyduje Dyrektor szkoły.

8. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, Statutu Szkoły lub notoryczne opuszczanie zajęć lekcyjnych i szkoleniowych, uczeń klasy mundurowej może zostać ukarany zawieszeniem w prawach członka klasy mundurowej i usunięciem z grupy objętej szkoleniem.

9. Uczeń klasy innowacyjnej o profilach proobronnym, wojskowym i przygotowania do pracy w służbach mundurowych, który otrzyma karę dyscyplinarną - Nagana Dyrektora, wynikającą z naruszenia postanowień Statutu Szkoły, w trybie natychmiastowym zostaje zawieszony w prawach członka klasy mundurowej na okres 2 miesięcy, w którym jest zobowiązany do poprawy zachowania.

10. Zawieszenie w prawach ucznia klasy mundurowej polega na zakazie noszenia umundurowania i niemożliwości otrzymywania nagród wynikających z przynależności do grupy szkoleniowej, nie zwalnia natomiast z udziału w zajęciach i uroczystościach (uczestnictwo w stroju cywilnym).

11. Uczeń klasy innowacyjnej o profilach proobronnym, wojskowym i przygotowania do pracy w służbach mundurowych, którego liczba nieobecności nieusprawiedliwionych w danym roku szkolnym przekroczy 150 godzin zostaje w trybie natychmiastowym usunięty z udziału w innowacji za rażące naruszenie postanowień Statutu Szkoły.

II. Podstawowy ubiór ucznia.

1. Podstawowym ubiorem ucznia klasy o profilu proobronnym i prowojskowym jest mundur polowy WP składający się z:
a/ beretu barwy obowiązującej w WP lub SG,
b/ bluzy polowej z naszywką klasy,
c/ spodni polowych,
d/ trzewiki desantowe, czarne,
e/ pasa głównego brezentowego,
f/ peleryny przeciwdeszczowej,

2. Dodatkowymi elementami munduru mogą być:
a/ kurtka zimowa
b/ koszule mundurowe barwy khaki z krótkim rękawem i dwiema kieszeniami na piersiach
c/ sweter wełniany z naramiennikami barwy obowiązującej w WP i SG

3. Zabrania się uczniom klas mundurowych:
a/ noszenia podstawowego ubioru mundurowego w połączeniu z elementami ubioru cywilnego lub innych mundurów;
b/ użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem np. noszenie pasa głównego na biodrach, niedopinania obuwia;
c/ trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w sposób nieuzasadniony ich przeznaczeniem np. poprzez nadmierne wypychanie zewnętrznych kieszeni;

4. Uzupełnieniem ubioru podstawowego w porze chłodnej mogą być: rękawiczki, szalik, szalokominiarka oraz czapka zimowa barwy khaki, tkaniny mundurowej lub obuwia.

5. Zamiennie do części ubioru podstawowego w porze ciepłej oraz w pomieszczeniach zamkniętych mogą być używane:
a/ w czasie zajęć sportowych - podkoszulka z krótkim rękawem, spodenki jednolite w całej klasie oraz obuwie,
b/ w czasie zajęć teoretycznych lub na terenie obozowisk - podkoszulka z krótkim rękawem barwy zielonej lub czarnej bez dodatkowych aplikacji i wzorów, noszonej do spodni z pasem głównym, jednakowej dla całej grupy szkoleniowej.

III. Wymogi w stosunku do uczniów klas objętych szkoleniem.

1. Uczeń ma prawo:
a/ Rozwijania swoich zainteresowań pod kierunkiem
b/ Dodatkowej pomocy w nauce z zakresu przysposobienia obronnego i wojskowego.
c/ Do pełnego korzystania z lekcji, które stanowią główną formę nauczania i wychowania
d/ Do poszanowania swojej godności osobistej oraz swojej własności i zdrowia.
e/ Wypowiadania się zgodnie ze swoimi przekonaniami.

2. Uczeń ma obowiązek:
a/ Dbać o dobre imię szkoły.
b/ Przestrzegać postanowień Statutu szkoły oraz ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji.
c/ Przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w szkole regulaminami
d/ Mają obowiązek chodzić ubrany schludnie i estetycznie
e/ Punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne, a w przypadku zastępstw powinni przebywać w wyznaczonych miejscach (klasa, świetlica, biblioteka).
f/ Zachowywać się zgodnie z normami etyki chrześcijańskiej i przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności.
g/ Szanować poglądy innych ludzi ich godność i wolność
h/ Uczniowie mają obowiązek noszenia identyfikatorów na lewej piersi, zarówno w dni mundurowe jak i "cywilne".

3. Uczniowie klas objętych szkoleniem bezwzględnie muszą się podporządkować przepisom B.H.P, dotyczącym transportu na zajęcia praktyczne, pobytu na terenie strzelnicy, pobytu na zajęciach praktycznych, przemarszach poza teren szkoły.

4. W czasie zajęć praktycznych, uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminów oraz do podporządkowania się poleceniom kadry szkoleniowej.

5. W razie naruszenia przez ucznia regulaminów obozu, strzelnicy lub zachowania stwarzającego zagrożenie życia, zdrowia, uczeń taki zostanie odsunięty od zajęć.

6. W czasie zajęć praktycznych uczniowie mają obowiązek być umundurowani.

7. Uczniowie, którzy nie są umundurowani mogą być odsunięci od zajęć praktycznych.

8. Tylko w wyjątkowych sytuacjach uczeń może przyjść na zajęcia praktyczne bez munduru (obowiązuje usprawiedliwienie), lecz decyzję o dopuszczeniu do zajęć podejmuje prowadzący.

9. Brak munduru powoduje nie zaliczenie zajęć praktycznych.

10. Zwolnienia z zajęć praktycznych (poligon, WF) na czas dłuższy niż dwa dni będą uznawane tylko od lekarza.

11. Nie zaliczenie zajęć praktycznych spowodowanych :
- chorobą
- nieobecnością nieusprawiedliwioną
- brakiem munduru
- odsunięciem od zajęć
należy "odpracować" w innym terminie, po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

12. Zajęcia należy odrobić najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacja semestralną lub końcoworoczną.

13. Uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa w praktycznym szkoleniu:
- jednodniowym (zajęcia na strzelnicy lub zajęcia praktyczne w terenie)
- wyjazdowym 7-mio dniowym w czasie ferii zimowych
- wyjazdowym 10-cio dniowym w czasie wakacji

14. Nie zaliczenie 50% zajęć praktycznych lub nie zaliczenie letniego lub zimowego obozu szkoleniowego wiąże się z usunięciem ze szkolenia i niedopuszczeniem do egzaminu na certyfikat ukończenia szkolenia.

15. W uzasadnionych przypadkach zaliczenie nieobecności na zajęciach praktycznych lub obozach szkoleniowych następuje przez przesunięcie do grupy szkoleniowej programowo niższej (zgodnie z programem innowacji), po zasięgnięciu opinii prowadzącego zajęcia, wychowawcy klasy i Rady Pedagogicznej.

IV. Oznaki klasowe oraz zasady ich noszenia.

1. Znakiem ucznia klasy mundurowej jest naszywka wykonana według wzoru zatwierdzonego przez Dyrekcję Szkoły zawierająca nazwę szkoły noszona na lewym rękawie bluzy i kurtki zimowej.

2. Za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w czasie zajęć lekcyjnych i szkoleniowych, uczeń kończący szkolenie, może decyzją Dyrektora szkoły, zostać odznaczony plakietą pn. "Absolwent szkolenia"

Data utworzenia: 04/12/2018 ¤ 13:02
Ostatnie zmiany: 04/12/2018 ¤ 13:03
Kategoria : Regulamin


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Archiwum 2018

Zamknij  Archiwum 2019

Zamknij  Wydarzenia 2020

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

>Pokaz z galerii zdjęć<

Otrzęsiny 2018

E-usługi
Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^