>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Dla kandydatów

Oferta edukacyjna
2020/2021

TECHNIKUM
1. Technik górnictwa odkrywkowego
2. Technik elektryk
3. Technik teleinformatyk
4. Technik mechanik
5. Technik mechatronik
6. Technik spedytor
7. Technik logistyk
8. Technik spawalnictwa (nowy kierunek)


Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Kierowca-mechanik
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła II Stopnia
Technik pojazdów samochodowych


(Dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:
 elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych)

Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Rzecznik - Rzecznik Praw
Witajcie Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Chełmie!!!

Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i Konwencji Praw Ucznia.

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

- Ochrona praw ucznia i dbałość o właściwą ich realizacje w życiu szkoły
- Inicjowanie działań mających na celu obronę praw dziecka
- Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży i rodziców
- Mediacja i pomoc w sytuacjach konfliktowych między członkami społeczności szkolnej
- Wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w wypadku ciężkiego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Szkoły i powszechnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie

Środki działania Rzecznika Praw Ucznia:
- Załatwianie indywidualnych skarg
- Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom)
- Współpraca z fachowcami(np. pedagogiem, psychologiem, prawnikiem)
- Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym
- Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców
- Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania
- Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji
- Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły

W sprawach spornych ustala się, co następuje:

- Sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron
- Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania stron
- Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową

W przypadku naruszenia praw uczniowie zwracają się do (przy zachowaniu podanej kolejności):
- Wychowawcy klasy
- Pedagoga szkolnego, (gdy przemawia za tym charakter sprawy)
- Rzecznika Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcje mediacyjną między stronami w konflikcie. W przypadku niemożności załatwienia sprawy w powyżej opisany sposób, decyzje w sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:
- Zapoznanie się z opinią stron konfliktu
- Podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy
- Skierowanie sprawy do szkolnego pedagoga lub psychologa w razie kłopotów z dalszym rozstrzygnięciem sporu
- W dalszym trybie postępowania zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
- Ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

- Zapoznanie się z opinią stron konfliktu
- Podjęcie mediacji ze stronami
- Zasięgnięcie opinii pedagoga i psychologa szkolnego
- Wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu

Obowiązkiem Rzecznika jest w szczególności:
- Znajomość Statutu Szkoły i Konwencji Praw Dziecka
- Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia
- Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązanie spraw spornych
- Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania
- Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach
- Kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych

Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:
- Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dn. 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polską dn. 30 kwietnia 1991r. (Dz. U. Nr 120 poz. 526, 527).
- Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 18 lutego 1991r. Dz. U. Nr 95 poz. 452 z późniejszymi zmianami).
 
<<<Trudne pytania i skargi kieruj na adres e-mail:
trudnepytania@zsz5-chelm.pl
gwarantujemy pełną anonimowość >>>

Dyżury Rzecznika Praw Ucznia:

 

Wtorek: 8:20 - 8:50
Czwartek: 9:25 - 9:55


Data utworzenia: 24/03/2010 ¤ 04:36
Ostatnie zmiany: 19/01/2015 ¤ 13:51
Kategoria : Rzecznik


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Archiwum 2018

Zamknij  Archiwum 2019

Zamknij  Wydarzenia 2020

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

>Pokaz z galerii zdjęć<

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

E-usługi
Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^