>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Dla kandydatów

Oferta edukacyjna
2020/2021

TECHNIKUM
1. Technik górnictwa odkrywkowego
2. Technik elektryk
3. Technik teleinformatyk
4. Technik mechanik
5. Technik mechatronik
6. Technik spedytor
7. Technik logistyk
8. Technik spawalnictwa (nowy kierunek)


Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Kierowca-mechanik
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła II Stopnia
Technik pojazdów samochodowych


(Dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:
 elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych)

Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Trochę historii - Historia CKP

Krótka historia Centrum Kształcenia Praktycznego


   W dniu 20 listopada 1998 roku podczas uroczystości nadania Zespołowi Szkół Zawodowych nr 5 imienia Ks. Stanisława Staszica wmurowano akt erekcyjny pod budowę warsztatów szkolnych, późniejszego Centrum Kształcenia Praktycznego. Była to inicjatywa dyrektor szkoły Ewy Gągały, Rady Rodziców, nauczycieli i ś.p. Leszka Wanerskiego, ówczesnego kierownika warsztatów szkolnych. Ta grupa zapaleńców już w 1995 roku pozyskała pierwsze środki finansowe. Były to pieniądze zarówno od Rodziców jak i te „wydeptane” przez Ewę Gągałę osobiście w MEN. Projekt wykonali młodzi chełmscy projektanci Maciejewski i Filip ( ilustracja – schemat przestrzenny określał zakres inwestycji jako Centrum Kształcenia Praktycznego). Od tego momentu do roku 2004 inwestycja była realizowana przez ZSZ Nr 5 a osobą odpowiedzialną jako inwestor zastępczy dyrektor Ewa Gagała. Końcowy etap budowy nadzorowało Biuro Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Chełm.
   Od 1 września 2000r Uchwałą Nr XXI/300/2000 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 23 sierpnia
2000 r. założono przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Chełmie przy ul Jagiellońskiej 29. Już w listopadzie 2001 roku do pierwszego z segmentów budynku CKP przeniesiono z ulicy Fabrycznej dotychczasowe warsztaty szkolne ZSZ nr 5. W segmencie tym znajduje się jedenaście sal warsztatowych i pracowni przedmiotowych. Cztery z nich wyposażono i przystosowano do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych, zgodnie z wymaganiami OKE. W oddanym do użytku w roku 2005 drugim segmencie mieszczą się sale dydaktyczne oraz pomieszczenia gospodarcze i administracyjne.
  Uchwałą Nr XXX/343/05 Rady Miasta Chełm z dnia 31 marca 2005r. wyłączono z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie Centrum Kształcenia Praktycznego, które od tego czasu stało się samodzielną jednostką budżetową.Jednocześnie w skład Centrum weszły warsztaty szkolne Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie i warsztaty szkolne Zespołu Szkół Budowlanych w Chełmie. Już w czerwcu 2005 r. pod przewodnictwem dyrektor Ewy Gagały i wicedyrektor Barbary Pietrzak przeprowadzono pierwszy, zewnętrzny, praktyczny egzamin zawodowy w dwóch zawodach: mechanik maszyn i urządzeń i elektryk.
   Od 1 września 2005 r. dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego jest mgr inż. Mieczysław Sawka. W Centrum zatrudnionych jest 42 nauczycieli zajęć praktycznych oraz 11 pracowników administracji i obsługi. W placówce prowadzone są zajęcia praktyczne dla 850 uczniów z czterech chełmskich szkół zawodowych.

Zadania CKP

Do zadań statutowych Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie należy w szczególności:
-organizowanie zadań praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkól zawodowych, średnich i policealnych;
-organizowanie egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych;
-realizowanie innych zadań edukacyjnych zaleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze;
-organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych teoretycznych i zajęć praktycznych w zakresie nowoczesnych technik i technologii wytwarzania;
-organizowanie dla osób dorosłych kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe lub umożliwiające uzyskanie innych kwalifikacji;
-organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia.

   Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie posiada upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie do przeprowadzania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w następujących zawodach:
-malarz tapeciarz 714[01]
-murarz 712[06]
-posadzkarz 713[05]
-elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02]
-mechanik monter maszyn i urządzeń 723[02]
-technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]
-elektryk 724[01]
Już od czerwca 2006r. w Ośrodku Egzaminacyjnym Centrum młodzież z Chełma i regionu zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Działalność usługowa

Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie wykonuje usługi dla lokalnej społeczności w następującym zakresie:
Dział mechaniczny - Filia nr 2 ulica Granicznej 2 wykonuje:
-naprawy pojazdów samochodowych (naprawy i obsługi bieżące, wymiana opon),
-obróbkę skrawaniem (toczenie, frezowanie),
-obróbkę plastyczną (kucie swobodne, spawanie łukowe i gazowe),
-obróbkę ręczną (prace ślusarskie i monterskie).

Dział elektroniczno – elektryczny - ulica Jagiellońska 29 wykonuje:
-instalacje elektryczne budowlane zewnętrzne i wewnętrzne,
-linie kablowe podziemne,
-sieci kablowe,
-pomiary skuteczności zerowania,
-naprawa sprzętu AGD.

Dział budowlany – Filia Nr 1 ulica Batorego 1 wykonuje usługi w zakresie:
-prac malarskich,
-prac murarskich,
-prac posadzkarskich,
-robót stolarskich ,
-wykańczania wnętrz ,
-projektowania i wykonawstwa architektury krajobrazu.

Zapraszamy


Z kroniki CKP
  Dnia 22 listopada 2005 odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej i zebranie pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie, na którym Prezydent Miasta Chełm, Krzysztof Grabczuk wręczył mgr inż. Mieczysławowi Sawce powołanie na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie.


ckp1.jpg a ckp2.jpg
 Uroczyste otwarcie Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie odbyło się 20 grudnia 2005r. Placówkę poświęcili ks. infułat Kazimierz Bownik i ks. Marian Wysocki. Przecięcia wstęgi dokonali: Krzysztof Grabczuk – Prezydent Miasta Chełm, Ewa Gągała - dyrektor ZSZ nr 5 oraz Mieczysław Sawka - dyrektor CKP.
ckp3.jpg   ckp4.jpg
   
ckp5.jpg   ckp6.jpg
Od czerwca 2006r w CKP przeprowadzane są egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w wielu zawodach dla absolwentów szkół zawodowych Lubelszczyzny.   
ckp7.jpg   ckp8.jpg
Dział mechaniczny jest wyposażony w maszyny umożliwiające przeprowadzanie wielu prac   

W dniach od 5 do 8 stycznia 2006r. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyły się pokazowe egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodach mechanik monter maszyn i urządzeń oraz murarz dla uczniów ostatnich klas z terenu województwa lubelskiego. Egzaminy zorganizowano w ramach projektu OKE w Krakowie "Egzamin bez tajemnic - otwarte dni ośrodków egzaminacyjnych". Celem projektu było przybliżenie uczniom klas programowo najwyższych z zasadniczych szkół zawodowych i nauczycielom trybu przeprowadzania części praktycznej egzaminów zawodowych, zapoznanie nauczycieli i uczniów z ośrodkami egzaminacyjnymi, oswojenie uczniów z sytuacją egzaminacyjną oraz zmniejszenie lęku przed egzaminem zawodowym. Egzaminatorzy OKE omówili przebieg egzaminu zwracając uwagę na błędy popełnione przez uczniów oraz odpowiadali na pytania uczniów i nauczycieli. W pokazach uczestniczyło 72 uczniów i 12 nauczycieli z województwa lubelskiego.

Data utworzenia: 01/04/2010 ¤ 11:44
Ostatnie zmiany: 28/11/2018 ¤ 10:58
Kategoria : Trochę historii


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Archiwum 2018

Zamknij  Archiwum 2019

Zamknij  Wydarzenia 2020

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

>Pokaz z galerii zdjęć<

Obóz szkoleniowy zimowy

E-usługi
Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^