Informacje publiczne - sprawozdanie za rok 2021

Sprawozdania finansowe 2021 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - BILANS jednostki Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie, wraz z załącznikami.

Bilans ZSEiT za 2020 r. wraz z załącznikami: rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa


Opublikował: Piotr Wiącek
Publikacja dnia: 10.05.2022
Podpisał: Marta Oleszczyńska
Dokument z dnia: 10.05.2022
Dokument oglądany razy: 864
23.02.2024 // www.archiwum.zseit-chelm.pl/bip